สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

นางสาวรัตนา ไมสัน

พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๔

“ตลาดแห่งทางเลือก ตลาดของประชาชน ตลาดแห่งอาชีพ ตลาดแห่งโอกาส ตลาดประชารัฐ” ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่สนใจ มาร่วมลงทะเบียนโครงการ “ตลาดประชารัฐ” อ.หาดใหญ่ ทั้งนี้ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในอำเภอหาดใหญ่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร : ๐๙๔-๓๑๘-๒๕๕๐ ศูนย์ดำรงธรรม อ.หาดใหญ่ (ชั้น๑ อาคารที่ว่าการอ.หาดใหญ่หลังใหม่)

14 พฤศจิกายน 2560 / 10:05 น.

[...]

อ่านเพิ่มเติม