ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสินิทธิ์ ณ น่าน

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน