ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุนทร พุดสวัสดิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน