เรื่องเล่า เฝ้าไร่ ประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบล วังหลวง

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเจตพัฒน์ กันยะบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตำบลเคลื่อนที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำวังหลวง ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองนาแพง ม 3 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน

(Visited 13 times, 1 visits today)