สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่

จังหวัดหนองคาย

นางสาวปรียาวดี บุญแฮด

พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน