นางปราณี บัววังโป่ง

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฟากท่าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์