สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตูม

จังหวัดนครปฐม

นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต

พัฒนาการอำเภอดอนตูม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน