อำเภอดอนตาล ดำเนิน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จาก 3 หมู่บ้าน ( บ้านดอตาล3 บ้านนาม่วง และบ้านป่าชาด)

15 มค 62
นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล มอบหมายให้นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จาก 3 หมู่บ้าน ( บ้านดอตาล3 บ้านนาม่วง และบ้านป่าชาด) โดยมีวิทยากรจากอาชีพทางเลือกต่างๆม่สอนแนะวิธีการและให้ความรู้ /คำแนะนำต่างๆ

                  ณ หอประชุม โรงเรียนชุมชนดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

(Visited 50 times, 1 visits today)