อำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน

15 มค 62
นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน โดยได้ให้ความรู้/แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านต่างๆ และให้แต่ละตำบลร่วมจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานกองทุนฯ
โดย นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวนฤมล พื้นแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้การดำเนินการครังนี้
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น 2 จ.มุกดาหาร

(Visited 47 times, 1 visits today)