อำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บเานหนองหล่ม ม.3 บ้านโคก ม.4 ต.โพธิ์ไทร

🎏🎏🎊🎉9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย รัญดร พัฒนาการอำเภอดอนตาล พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ประชุมโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยได้ ประชุมชี้แจง ความเป็นมา : วัตถุประสงค์ของโครงการ // หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🌾🌶️🍍 // ศาสตร์พระราชา 🌨️🌧️// การร่วมกลุ่ม การคัดเลือก​อาชีพ​ทางเลือกและต่อยอดไปสู่ OTOP 🥗🍣🍧บ้านโคก​ ม.4 และบ้านหนองหล่ม​ ม.3 ณ บ้านหนองหล่ม  ม.3  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 14 times, 1 visits today)