ข่าวประชาสัมพันธ์

นายคงฤทธิ์ บุญทน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอนมดแดง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน