โครงสร้างบุคคลากร

นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล

พัฒนาการอำเภอดอนจาน

นายจำลอง บุบบผาเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดงพยุง และนาจำปา

นางอุไรวรรณ วังภูสิทธ์ุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลม่วงนา และดอนจาน

นายประพาส ศรีพงษ์ชัย

อสพ.รุ่นที่70
รับผิดชอบตำบลสะอาดไชยศรี

นางสาวรัชฎาพร ผลชื่น

เจ้าหน้าที่ธุรการ กทบ.

(Visited 147 times, 1 visits today)