การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 ตำบลดงพยุง

เข้าชม 29 ครั้ง

@ อำเภอดอนจาน : 27 พฤศจิกายน 2560 นายจำลอง  บุบผาเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำหมู่บ้าน และผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลดงพยุง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ และสามารถจัดเก็บข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 29 times, 1 visits today)