การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 ตำบลสะอาดไชยศรีและตำบลดอนจาน

เข้าชม 49 ครั้ง

@ อำเภอดอนจาน : 27 พฤศจิกายน 2560 นางอุไรวรรณ  วังภูสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายประพาส  ศรีพงษ์ชัย อสพ.รุ่นที่ 70 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561 กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำหมู่บ้าน และผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลสะอาดไชยศรี และตำบลดอนจาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ และสามารถจัดเก็บข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี และเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 49 times, 1 visits today)