ข่าวประชาสัมพันธ์

นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอนจาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน