ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอยเต่าอำเภอดอยเต่า

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน