สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอของคณะ อนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฯ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ