สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเด่นชัย

จังหวัดแพร่

นางนงนุช ส่วนบุญ

พัฒนาการอำเภอเด่นชัย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน