โครงสร้างบุคคลากร

ฟหฟหฟห

นางนวลนิตย์ ่สังข์กระแสร์

พัฒนาการอำเภอดำเนินสะสดวก

อนุเทพ ทวีโชคไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแพงพวย,ศรีสุราษฎร์,ตาหลวง

วิชญา อนันตเสาวภาพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลดอนไผ่,ดอนคลัง,ท่านัด

ภูเมธ โพธิ์สีดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลดำเนินสะดวก,ประสาทสิทธิ์,บัวงาม

-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 73 times, 1 visits today)