โครงสร้างบุคคลากร

ฟหฟหฟห

นางนวลนิตย์ ่สังข์กระแสร์

พัฒนาการอำเภอดำเนินสะสดวก

อนุเทพ ทวีโชคไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแพงพวย,ศรีสุราษฎร์,ตาหลวง

วิชญา อนันตเสาวภาพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลดอนไผ่,ดอนคลัง,ท่านัด

ภูเมธ โพธิ์สีดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลดำเนินสะดวก,ประสาทสิทธิ์,บัวงาม

เมสินี แก้วชาดก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลดอนกรวย,ขุนพิทักษ์

นพรัตน์ กุลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสี่หมื่น,บ้านไร่

(Visited 217 times, 1 visits today)