โครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

@@ เมืองสองฝั่งคลองประวัติศาสตร์ เสด็จประพาสต้น ร.5 เลื่องลือชาองุ่นหวาน ชาวบ้านน้ำใจงาม ล้นหลามผัก ผลไม้รายได้หลัก เรารักตลาดน้ำดำเนิน @@
20 กุมภาพัน 2563 เวลา 8.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดโชติทายการาม ต.ดำเนินสะดวก
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ซึ่งวันนี้นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะดวก ได้เป็นประธานในการจัดประชุมโครงการ โดยนางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
โดยการจัดประชุมโครงการในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นปราชญ์สัมมาชีพ ในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน รวม 150 คน และทีมสนับสนุนปราชญ์สัมมาชีพ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมประชุม โดยในการจัดโครงการ เป็นการให้ความสำคัญกับ “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้ตามแนวทางสัมมาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

(Visited 13 times, 1 visits today)