การติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

19 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. นายเผด็จ คงศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชุติมา วิจิตรวงศ์วาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จากกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านเป้าหมายในอำเภอ เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ 1.ความซื่อสัตย์ 2.ความเสียสละ 3.ความรับผิดชอบ 4.ความเห็นอกเห็นใจกัน 5.ความไว้วางใจกัน ซึ่งในวันนี้มีกลุ่มออมทรัพย์เป้าหมายในการติดตามจำนวน 5 กลุ่ม โดยมีตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ในการตรวจติดตามนางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้คำแนะนำกลุ่มและคณะติดตามในครั้งนี้ ด้วย ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

 

(Visited 4 times, 1 visits today)