ติดตามสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.
นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วย นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดำเนินสะดวก ร่วมติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยในการติดตามครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขของสมาชิก ให้คำแนะนำวางแผนการบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้สมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จะต้องปฏิบัติตามแผนการใช้คืนเงินกองทุน และจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างถูกต้อง โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้นำเงินประกอบอาชีพโครงการร้านอินเตอร์เน็ต

(Visited 4 times, 1 visits today)