กิจกรรมการจัดงาน “รวมพลังสตรีสร้างสรรค์สัมพันธ์สตรีสีดำเนิน ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอดำเนินสะดวก โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดำเนินสะดวก ภายใต้การสนับสนุนกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก จัดงานรวมพลังสตรีสร้างสรรค์สัมพันธ์สตรีสีดำเนิน ครั้งที่ 6 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันนี้ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน
โดยในการจัดงาน นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะดวก
ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยกล่าวถึงความสำคัญของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดำเนินสะดวกว่าเป็นองค์กรภาคประชาชนองค์กรหนึ่งที่มีความเข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของอำเภอในเรื่องการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ของประชาชนคนในอำเภอดำเนินสะดวก การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ โดยเฉพาะความเสียสละ ความเอื้ออาทร ซึ่งกันและกันของมวลหมู่สมาชิกสตรีอาสาพัฒนาและพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นพลังสร้างสรรค์ให้กับสังคม โดยมุ่งเน้นไว้ซึ่งการเทิดทูล สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้องค์กรสตรีอำเภอดำเนินสะดวก มีความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดำเนินสะดวกเป็นองค์กรประชาชนองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว มุ่งเน้นให้ครอบครัวอบอุ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม และปัญหาอื่นๆ ในสังคมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในชุมชน รวมถึงเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์ให้กับสังคม โดยมุ่งเน้นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสมานฉันท์ ความปองดองของคนในชาติ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยปัจจุบันนี้ มีสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 22,207 คน โดยได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาสตรีเรื่อยมา จึงได้กำหนดการจัดงาน “รวมพลังสร้างสรรค์สัมพันธ์สตรีศรีดำเนิน” ร่วมกันในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และเพื่อขอบคุณสตรีที่เสียสละในการทำงานเพื่อสังคม ของสตรีอาสาพัฒนาและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดำเนินสะดวก และสตรีต่างอำเภอของจังหวัดราชบุรี รวมทั้งหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ดูแลสนับสนุน กิจกรรมของสมาชิกสตรี ตลอดมา
2.เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจให้สตรีดีเด่น ที่เสียสละ ช่วยเหลือการทำงานเพื่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไป และเป็นตัวแทนสตรีในหมู่บ้านในการสนับสนุนดำเนินกิจกรรมของสตรี ด้วยดีเสมอมา
3. เพื่อหารายได้สมทบกองทุน ในการจัดกิจกรรมของสตรี เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การสร้างงานสร้างอาชีพ การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสำคัญ และกิจกรรมสำคัญ เช่น รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เกิดพลังขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และที่สำคัญ หวังว่าจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอในภาพรวม

(Visited 4 times, 1 visits today)