20 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอ ให้ข้อมูลการพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่

คณะผู้วิจัยจากศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.ธงชัย ทองมา เข้าสัมภาษณ์ นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการวิจัยของแผนการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม

(Visited 9 times, 1 visits today)