สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี

นวลนิตย์ สังข์กระแสร์

พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน