ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวเรียวดาว บุญจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจุน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน