ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกาญจนา ศรีทิพโพธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมตาบงอำเภอชุมตาบง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน