วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายสมพงศ์ ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information security Awareness)

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายอำเภอชุมแสงพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส