โครงสร้างบุคคลากร

นายสมพงศ์ ผลไพร

พัฒนาการอำเภอชุมแสง

นางสาวปิยะพรรณ ทรงสุรางค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทับกฤช ตำบลทับกฤชใต้ เทศบาลตำบลทับกฤช

นางนิตติยา ทองยิ้ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไผ่สิงห์ ตำบลโคกหม้อ ตำบลหนองกระเจา
นางชนัษฎา เกิดปาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพิกุล ตำบลพันลาน เทศบาลเมืองชุมแสง
นางสาวศรัญยา คำดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าไม้ ตำบลบางเคียน
นางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกยไชย ตำบลฆะมัง
(Visited 191 times, 1 visits today)