ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมพงศ์ ผลไพร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมแสง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2560