โครงสร้างบุคคลากร

นายไชยา พิมสิงห์

พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี

นางสาวยุพา ยอดสุรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสระขุด
และ ตำบลเมืองบัว

นางสาวจารุวรรณ มีสัจจะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาหนองไผ่

นางอินทุอร แพ่งพนม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองเรือ
และตำบลไพรขลา

นายเจษฎา ปทุมชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกระเบื้อง
และตำบลยะวึก

นายวีระชาติ คุลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองบัว

นางสาวอรุณณี ระย้าย้อย

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 571 times, 1 visits today)