ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไชยา พิมสิงห์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม
การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม
โครงการแผนและการทำงาน