สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส.ต.ต.อุดมศักดิ์ กาญจนหิรัญ

พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน