ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปรีชา โม้ตา

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอชื่นชม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน