ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสาวกนิฏฐา อุนันต๊ะ

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอจอมทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บริการของเรา