ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายชนะชัย ใจช่วย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจอมทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บริการของเรา