ปราชญ์ชุมชน

ปราชญ์ชุมชน

สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม" "คำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย" [...]