โครงสร้างบุคคลากร

นาย เชี่ยวชิต สวดธรรมกิตต์

พัฒนาการอำเภอจอมพระ

นางสาวรัตนรัตน์ ธนสกุลบุญยงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเป็นสุข ตำบลลุ่มระวี

นายบัญญัติ คณาญาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านผือ ตำบลหนองสนิท

นางสาวกัลยาณี ยืนยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองลีง ตำบลชุมแสง

นางสาวสุพรรณษา สำราญดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระหาด ตำบลบุแกรง

นางสุคันธา ผิวอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลจอมพระ เทศบาลจอมพระ

(Visited 345 times, 2 visits today)