โครงสร้างบุคคลากร

นาย เชี่ยวชิต สวดธรรมกิตต์

พัฒนาการอำเภอจอมพระ

นางสาวรัตนรัตน์ ธนสกุลบุญยงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเป็นสุข

นายบัญญัติ คณาญาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านผือ ตำบลหนองสนิท

นางสาวกัลยาณี ยืนยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมืองลีง ตำบลชุมแสง

นางสาวสุพรรณษา สำราญดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระหาด ตำบลบุแกรง

นายประสิทธิ์ เกิดชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลจอมพระ และตำบลลุ่มระวี

(Visited 385 times, 1 visits today)