ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านผือ

วันที่ 6 กันยายน 2561 นางสาวสมสาย เป็นพร้อม รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอจอมพระ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ/ตำบล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ศาลากลางบ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

(Visited 41 times, 1 visits today)