โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 30 ครั้ง

วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจอมบึง กลุ่มเป้าหมาย 115 คน

(Visited 30 times, 1 visits today)