สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง

จังหวัดน่าน

นางลำดวน จำนงค์กิจ

พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน