ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประสาท สิทธิถวัลย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงขวัญ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน