โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเกวลิน คงทอง

พัฒนาการอำเภอฉวาง

นายสุมิตร มะหมัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ />รับผิดชอบตำบลนากะชะ,ตำบลฉวางและตำบลกะเปียด

นางสาวสุนันทา เนียมรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ />รับผิดชอบตำบลนาเขลียง,ตำบลจันดีและตำบลห้วยปริก

นายธณัฐ ธรรมสุนทร

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ />รับผิดชอบตำบลนาแวและตำบลไสหร้า

นางสาวอรอุมา แก้วเกิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ />รับผิดชอบตำบลละอายและตำบลไม้เรียง

(Visited 266 times, 1 visits today)