รขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life)

วันที่ 29 ก.ย.60 เวลา 09.00 น. นายเกษม ตรีโอษฐ์ พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมายพัฒนากรประจำตำบลเมืองหงส์ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน และโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life) ณ บ้านโคกชาด ม.6 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน

(Visited 18 times, 1 visits today)