สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรัส

จังหวัดชัยภูมิ

นายประมอญ ชมภู

พัฒนาการอำเภอจัตุรัส

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"