ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชาติตระการ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ