ข่าวประชาสัมพันธ์

นางบุญธรรม สุภารัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออุ้มผาง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอชาติตระการ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ