ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางอนุสรณ์ ศรีประจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอช้างกลาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช