สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะแนะ ดำเนินการมอบประกาศณียบัตรผู้ผ่าน มชช. รางวัลชมเชย ผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ KBO จังหวัดนราธิวาส