ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน

1.ตำบลจะแนะ

2.ตำบลช้างเผือก

3.ตำบลดุซงญอ

4.ตำบลผดุงมาตร

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(Visited 402 times, 1 visits today)