รายงาน BPM ปี 2561

1. รายงาน BPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สรุปภาพกิจกรรมคณะกรรมกองทุนแม่

2. รายงาน BPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ. ประจำปี ๒๕๖๑

bpm สรุปภาพกิจกรรมการจัดเก็บจปฐ.

3. รายงาน BPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

สรุปภาพกิจกรรมต้นกล้าฯ

4. รายงาน BPM โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

สรุปภาพกิจกรรมบูรณาการแผนฯ

5.รายงาน BPM โครงการประชุมครูฝึก

BPM6.โครงการ ครูฝึกระดับอำเภอ

แบบสรุปประเมินผลประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล จะแนะ

5.รายงาน BPM โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชนกำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset)

BPMโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล ปัญหาชุมชน กาหนดกรอบชีวิตและความต้องการ ทบทวน Mindset

(Visited 68 times, 1 visits today)