ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการอำเภอจะแนะ

นางสาวธัญญ์วรัตน์ หมุนศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจะแนะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน