สพอ.จะนะ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ พิจารณาการขอรับงบสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2561

สพอ.จะนะ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ พิจารณาการขอรับงบสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ (12 ก.พ. 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอจะนะ โดยแบ่งเป็นเงินอุดหนุน จำนวน 7 โครงการ และเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงินกว่า 2,540,000 บาท และพิจารณารับรองสมาชิกสตรี ประเภทองค์กรสตรี จำนวน 14 องค์กร เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองการสนับสนุนงบประมาณในระดับจังหวัดต่อไป

(Visited 47 times, 1 visits today)